Hydrotech

Hydrotech d.o.o. —  Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica 386 (5) 33 05 110 386 (5) 33 05 114 hydrotech@siol.net

S spoštovanjem do vode

Projektiranje in inženiring s področja komunalnega in vodnega gospodarstva

Vodnogospodarske ureditve

 • Ureditev Zadnje Sore na Petrovem Brdu, idejna zasnova, 1993, investitor DRSC
 • Energetska izraba vodotokov Baške grape, vodnogospodarski vidiki, 1993, investitor Občina Tolmin
 • Razvojni projekt Soče - Odsek I, 1993, investitor Občina Tolmin, MOP
 • Razvojni projekt Trebuše, vodnogospodarski vidiki, 1994, investitor Občina Tolmin
 • Rekonstrukcija ceste Petrovo Brdo - Podrošt, ureditev vodotokov in odvodnjavanje, PZI, 1995, investitor DRSC
 • Rekonstrukcija povezovalne ceste med M 10-5 in avtocestnim priključkom Vogrsko, odvodnjavanje in ureditev vodotokov, PZI, 1996, investitor DARS
 • Zazidalni načrt Grivče II - vodnogospodarska dokumentacija, 1996, investitor Občina Ajdovščina
 • Obvoznica Vrtojba, vodnogospodarske usmeritve, 1999, investitor Mestna občina Nova Gorica, občina Miren – Kostanjevica
 • Obvoznica Vrtojba, ureditev južnega odseka, idejni projekt, 1999, investitor Goriški vodovodi
 • Ureditev Biljenskega potoka, PGD, PZI, 2000, investitor Občina Miren – Kostanjevica
 • Ureditev hudournika skozi naselje Bate, PGD, PZI, 2000 investitor MOP
 • Ureditev potoka Gunjač v Volčah, PGD, PZI, 2001, investitor MOP
 • Rekonstrukcija križišča Likarica G2-102 v Idriji, PGD, PZI, 2001, investitor DRSC
 • Ureditev ceste Mangrt – Strmec, hidrotehnično poročilo, 2003, investitor DRSC
 • HC Hajdina (Draženci) – Ptuj; regulacije, vodnogospdarske ureditve, PGD, PZI, PZR, 2004, investitor DARS
 • Cesta A1 Dekani – Luka Koper, Navezava Luke Koper na AC omrežje; regulacije, vodnogospodarske ureditve, PGD, PZI, PZR, 2004, investitor DARS
 • Vrtojbica od izliva v Vipavo do spodnje Vrtojbe, hidravlična presoja, 2004, investitor Primorje d.d.
 • Izračun visokovodne gladine Cerknice na odseku ceste Cerkno – Želin, hidravlična presoja, 2004, investitor DRSC
 • Glavna cesta G2-103, odsek Ušnik – Plave, skozi Deskle, hidrotehnično poročilo, 2005, investitor DRSC
 • Ureditev struge Mangrtskega potoka, vodnogospodarska ureditev; PGD, PZI, 2006, investitor DRSC
 • Ureditev Mlečnega potoka v Podbrdu, vodnogospodarska ureditev; PGD, PZI, 2006, investitor DRSC
 • Skalni podor na cesti Koritnica – Podbrdo, načrt ureditve struge Bače; PZI, 2006, investitor DRSC
 • Cesta R-403 Bača - Škofja Loka odsek 1073 Podbrdo - Petrovo Brdo od km 1.060 do km 1.344, odvodnjavanje, PZI, 2006 investitor DRSC
 • Glavna cesta (GC) Želodnik - Mengeš - Vodice, regulacije, vodnogospodarske ureditve, PGD in PZI, 2008, investitor DARS
 • Regionalna turistična cesta RT 902/1019 Strmec - Mangart od km 0.100 do km 0.500, odvodnjavanje, PGD in PZI, 2006, investitor DARS
 • Regulacija Vrtojbice na območju socialnega centra Vrtojba, PGD in PZI, 2009, investitor občina Šempeter – Vrtojba
 • MHE Cerknica II, hidrološko-hidravlična analiza, 2009, investitor Blaž Medved s.p.
 • Ureditev zalednih voda odlagališča Štrklepce, PZI, 2010, investitor gradbeništvo Roman Zuza s.p.
 • OPPN Mejca, hidrološko-hidravlična analiza, 2010, investitor Občina Idrija
 • Ureditev Grivškega potoka, PGD, 2010, investitor občina Ajdovščina
 • MHE Zarakovec, PGD, hidrološko-hidravlična analiza, 2011, investtor Ortar d.o.o.
 • Melioracijski jarek Jugovo polje, PZI, 2012, investitor Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • Ureditev odvodnje površinskih voda območja OPPN obrtne cone Čiginj, idejna rešitev, 2013, investitor Občina Tolmin
 • Poplavna nevarnost v občini Renče-Vogrsko - Vipava, Lijak, Vogršček, hidrološko-hidravlična analiza in karte poplavne nevarnosti, 2012, investitor Občina Renče-Vogrsko
 • Most čez Kanomljico, hidrološko-hidravlična analiza, 2012, investitor Občina Idrija
 • Regulacija potoka Pevmica na območju OPPN "U Malnu", PGD, 2012, investitor Gradiani d.o.o. 
 • OPN Občine Idrija, hidrološko-hidravlična analiza in karte poplavne nevarnosti, 2012, investitor Občina Idrija
 • Rekonstrukcija dela DV 2x110 kV Gorica - Divača, hidrološko-hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti, 2012, investitor Elektro-Slovenij
 • Most čez kanomljico, hidrološko-hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti, 2012, investitor Občina Idrija
 • Določitev poplavne ogroženosti območja pokopališča pri vodotoku Ljubevščica, hidrološko-hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti, 2013, investitor Občina Idrija
 • Kopališče Lajšt v Idrijski Beli, hidrološko-hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti, 2013, investitor Občina Idrija
 • Prepust na potoku Vitovnik, PZI, 2013, investitor KS Osek-Vitovlje
 • Sanacija pragov na Bači pod Gravovim ob Bači, PZI, 2013, investitor ARSO
 • Številčna oznaka načrta in vrsta načrta, IZD, 2013. investitor Občina Ajdovščina
 • Sanacija premostitev Poldanovške grape in Trebuščice na lokalni cesti LC 420171, PZI, 2013, investitor Občina Tolmin
 • OPPN industrijska cona Čiginj, opredelitev vpliva odvodnje na vodotok Hotevlje, hidrološko-hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti, 2014, investitor Občina Tolmin
 • Poplavna nevarnost v Občini Idrija, Idrijca, Nikova, Kanomljica (karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti), hidrološko-hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti, 2014, investitor Občina Idrija
 • Prvačina urkepi za zagotovitev poplavne varnosti, idejna rešitev, 2014, Mestna občina Nova Gorica