Hydrotech

Hydrotech d.o.o. —  Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica 386 (5) 33 05 110 386 (5) 33 05 114 hydrotech@siol.net

S spoštovanjem do vode

Projektiranje in inženiring s področja komunalnega in vodnega gospodarstva

Komunalna infrastruktura

 • Kanalizacija Podmark I, PGD in PZI, 1994, investitor Občina Nova Gorica
 • Štalon, kanalizacija - vodovod - regulacija, PGD in PZI, 1994, investitor Petrol Ljubljana
 • Obvoznica Šempeter - Rondo, projekt prestavitve meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovodnega omrežja, PGD in PZI, 1994, investitor Občina Nova Gorica
 • Ureditev meteorne in fekalne kanalizacije v Ozeljanu, idejna zasnova, 1994, investitor Občina Nova Gorica
 • Bencinski servis in poslovni objekt v Rožni dolini, kanalizacija, PGD, 1994, investitor Petrol Ljubljana
 • Kanalizacija Volče, PZI, 1995, investitor Komunala Tolmin
 • Kmetijska šola v Šempetru, vodovod z rezervoarjem, kanalizacija,   odvodnja, PGD in PZI, 1995, investitor Ministrstvo za šolstvo
 • Rekonstrukcija zadrževalnega bazena deževnih voda v Novi Gorici, PGD in PZI, 1995 investitor Goriški vodovodi    
 • Zadrževalnik Pikol - kanalizacija in vodovod, PGD in PZR, 1996, investitor MOP in Mestna občina Nova Gorica
 • Ureditev kanalizacijskega omrežja in ceste v Biljah, idejna zasnova, 1996, investitor Občina Miren - Kostanjevica
 • Kanalizacija Most na Soči, idejna zasnova, 1997, investitor Komunala Tolmin
 • Obnova vodovoda v Zaloščah, PZI, 1997, investitor Goriški vodovodi
 • Kanalizacija Trnje v Ajdovščini, idejna zasnova, 1997, investitor Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
 • Vodovod Loke II faza, PGD, PZI, 1997, investitor Goriški vodovodi
 • Kanalizacija Castrum v Ajdovščini, idejna zasnova, 1997, investitor Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
 • Komunalne naprave na zazidalnem področju Trzin, PGD, PZI, 1997, investitor SGP Gorica Nova Gorica
 • Vodovod Saksid - Steske, PZI, 1997, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Vodovod Bača pri Modreju - Idrija pri Bači, PGD, PZI, 1998, investitor Komunala Tolmin
 • Rekonstrukcija kanala S v cevni zadrževalni bazen deževnih voda v Novi Gorici, PGD, PZI, 1998, investitor Goriški vodovodi
 • Kanalizacija Castrum v Ajdovščini - I. faza, PZI, 1998, investitor Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
 • Kanalizacija Trnje v Ajdovščini, PZI, 1998, investitor Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina
 • Vodovod Tolminske Ravne, PZI, 1999, investitor Občina Tolmin
 • Čistilna naprava Kobarid – priključek vodovoda, PGD; PZI, 1999, investitor Občina Kobarid
 • Čistilna naprava Bovec – priključek vodovoda, PGD, PZI, 1999, investitor Občina Bovec
 • Vodovod Zadlaz – Čadrg, PGD, PZI, 2000, investitior Občina Tolmin
 • Vodovod Drobočnik, PGD, PZI, 2000, investitor Občina Tolmin
 • Rezervar Plužna, PGD, PZI, 2000, investitor Občina Bovec
 • Kanalizacija Dornberk – zbirni kanal, PGD, PZI, 2000, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Vodovod in kanalizacija Ravnica, PGD, PZI, 2001, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Kanalizacija Kosirišče v Šempetru pri Gorici, PGD, 2001, investitor Občina Šempeter- Vrtojba
 • Kanalizacija Orehovlje, PGD, PZI, 2001, investitor Občina Miren – Kostanjevica
 • Kanalizacija naselja Ozeljan, PGD, PZI, 2001, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Kanalizacija Renče – I. faza, PGD, PZI, 2002, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Čistilna naprava Bilje, PGD, PZI, 2002, invesititor Občina Miren-Kostanjevica
 • Kanalizacija in vodovod Idrsko, PGD, PZI, 2002, investitor Občina Kobarid
 • Kanalizacija Kozana, PGD, PZI, 2002, investitor Občina Brda
 • Kanalizacija Poljubinj, PGD, PZI, 2002, investitor Občina Tolmin
 • Kanalizacijsko in vodovodno omrežje Dornberk, PGD, PZI, 2002, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Vodovod Kozana, PGD, PZI, 2002, investitor Občina Brda
 • Komunalna oprema območja Brdo – zahod v Bovcu, PGD, PZI, 2003 investitor Občina Bovec
 • Vodovod Pojubinj, PGD, PZI, 2003, investitor Občina Tolmin
 • Čistilna naprava Kozana, PGD, 2003, investitor Občina Brda
 • Vodooskrba naselja Ozeljan , rezervoar Vrba, 2004, investior Mestna občina Nova Gorica
 • Komunalna oprema Na Logu v Tolminu, PGD, PZI, 2004, investitor Občina Tolmin
 • Kanalizacija Branik, PGD, PZI, 2004, Investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • HC Hajdina (Draženci) – Ptuj; vodovod, fekalna kanalizacija, PGD, PZI, PZR, 2004, investitor DARS d.d.
 • Cesta A1 Dekani – Luka Koper, Navezava Luke Koper na AC omrežje; vodovod, fekalna kanalizacija, PGD, PZI, PZR, 2004, investitor DARS d.d.
 • Obvoznica Renče – I. faza, komunalne naprave, PGD, PZI, 2005, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Vodovod in kanalizacija Podbrdo, PGD, PZI, 2005, investitor Občina Tolmin
 • Kanalizacija in vodovod Srpenica; PGD, PZI, 2005, investitor Občina Tolmin
 • Čistilna naprava Dom upokojencev Gradišče, PGD, PZI, 2005, investitor Dom upokojencev Gradišče
 • Povezovalni fekalni kanal Bukovica – ČN Renče; PGD, PZI, 2006, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Kanalizacija Renče - Žigoni, PGD, PZI, 2006, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Kanalizacija naselja Tabor, PGD; PZI, 2006, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Kanalizacija Renče - zbirni fekalni kanal od opekarne do ČN Renče in Zbirni fekalni kanal od naselja do ČN Renče, IDZ, PGD in PZI, 2007, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Cesta A1 Dekani - Luka Koper, navezava Luke Koper na avtocestno omrežje, I. Faza, Varianta prestavitve vodovoda na ankaranski vpadnici, IDZ, 2006, investitor DRSC
 • Vodovod Vogrsko - Dombrava, PGD in PZI, 2006, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Rekonstrukcija vodovoda Batuje, PZI, 2006, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Cestna navezava na novi vhod v trgovsko pristanišče Koper, PGD in PZI, 2007, investitor Luka Koper d.d.
 • Vodovod Trenta, PGD in PZI, 2008, investitor Občina Bovec
 • Izgradnja zunanje ureditve, krajinske ureditve, prometne ureditve in ureditve komunalnih vodov in naprav za območje urejanja OPPN Rožna Dolina III, PGD, 2008, investitor Composita d.o.o. in Probanka nepremičnine d.o.o.
 • Servisna cona “Štaloni” Dobrovo, PGD in PZI, 2008, investitor Vinska klet Goriška Brda
 • Glavna cesta (GC) Želodnik - Mengeš - Vodice, fekalna kanalizacija, vodovod, PGD in PZI, 2008, investitor DARS
 • Kanalizacija in vodovod Bilje, Britof in novo naselje, PZI, 2007, investitor občina Miren – Kostanjevica
 • Rekonstrukcija hidrantnega in vodovodnega omrežja v Meblu, PZI, 2007, investitor Meblo holding d.o.o.
 • Vodovod Drobočnik, PGD in PZI, 2007, investitor Občina Tolmin
 • Vodovod Zalošče - Lokavec, PZI, 2008, investitor Občina Ajdovščina
 • Rekonstrukcija vodovoda na Prvomajski ul. v Novi Gorici, PGD in PZI, 2007, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
 • Kanalizacija naselja Biljana, PGD in PZI, 2008, investitor Občina Brda
 • Rekonstrukcija iztoka kanalizacije iz ZBDV, PZI, 2007, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Kanalizacija Laze, PZI, 2008, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Rekonstrukcija vodovoda Podsabotin, PZI, 2008, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Rekonstrukcija ceste skozi Vipavo, prestavitev vodovoda, PGD in PZI, 2009, investitor DRSC
 • Rekonstrukcija črpališča Vinišče, PZI, 2008, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Povezovalni kanal Srpenica - Žaga, PGD in PZI, 2009, investitor Občina Bovec
 • Obvozna cesta mimo Vrtojbe, lll.faza - l.etapa, PGD, 2008, investitor Občina Miren – Kostanjevica
 • Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v Mirnu, PGD in PZI, 2009, investitor Občina Miren – Kostanjevica
 • Rekonstrukcija vodovoda v Gregorčičevi in Manfredovi ulici v Kobaridu, PZI, 2008, investitor Občina Kobarid
 • Sanacija skalne brežine Pod Ključem, načrt vodovoda, PGD, 2008, investitor DRSC
 • Vodovod Log Čezsoški, PGD, 2009, investitor Občina Bovec
 • Apartmajsko naselje v Soči, načrt kanalizacije in vodovoda, PGD, 2008, investitor Hiša Soča d.o.o.
 • Rekonstrukcija kanala “B” na Cankarjevi in Erjavčevi ul. v Novi Gorici, PGD, 2009, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Trgovski center Kobarid, načrt vodovodnega priključka, PGD in PZI, 2010, investitor poslovni sistemi Mercator d.d.
 • Črpališče Ozeljan, PZI, 2009, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
 • Fekalni kanal Selo, PZI, 2009, investitor občina Ajdovščina
 • Komunalna infrastruktura ob Rusi poti v Biljah, PGD, 2009, investitor Ecologic d.o.o.
 • Vodovod Kobarid - Pri Malnih, PZI, 2009, investitor Občina Kobarid
 • Ureditev ceste in kanalizacije pri Žigonih v Renčah, PZI, 2009, investitor Občina Renče – Vogrsko
 • Rekonstrukcija ceste G1-6/0339 Pivka-Ribnica - vodovod, PZI, 2009, investitor DRSC
 • Prenova Trga Kontrada v Kanalu ob Soči, PGD, 2009, investitor Občina Kanal ob Soči
 • Kanalizacija Idrsko, PZI, 2009, investitor Občina Kobarid
 • Ureditev Gregorčičeve ulice v Tolminu, PZI, 2010, investitor Občina Tolmin
 • Obnova vodovoda na Močilah in Gorenjih Desklah, PZI, 2010, investitor Občina Kanal ob Soči
 • Ureditev odvodnje zalednih voda na trgu v Bodrežu, PZI, 2010, investitor Občina Kanal ob Soči
 • Rekonstrukcija vodovoda do zdravstvenega doma v Mirnu, PZI, 2010, investitor Občina Miren - Kostanjevica
 • Ureditev kanalizacije in vodovoda na območju naselja Dornberk, PGD in PZI, 2010, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Fekalna in meteorna kanalizacija naselja Gradišče, IDZ, 2010, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Fekalna in meteorna kanalizacija naselja Zalošče, IDZ, 2010, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Kanalizacija Kojsko, IDZ, 2010, investitor Občina Brda
 • Kanalizacija Vipolže, IDZ, 2010, investitor Občina Brda
 • Fekalno kanalizacijsko omrežje naselij Miren in Orehovlje, PGD in PZI, 2010, investitor Občina Miren-Kostanjevica
 • Zbirni fekalni kanal iz naselij Miren in Orehovlje, PGD in PZI, 2010, investitor Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
 • Vodohran Hudajužna, PGD in PZI, 2010, investitor Občina Tolmin
 • Črpališče Temljine, PGD in PZI, 2010, investitor Občina Tolmin
 • Fekalna in meteorna kanalizacija naselja Vrh pri Preserjah, IDZ, 2011, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Kanalizacija naselja Vrhovlje, PGD in PZI, 2011, investitor Občina Brda
 • Vodovod in kanalizacija naselja Modrej, PZI, 2011, investitor Občina Tolmin
 • Kanalizacija naselja Livek, idejna rešitev, 2011, investitor Občina Kobarid
 • Kanalizacija naselja Trnovo ob Soči, idejna rešitev, 2011, investitor Občina Kobarid
 • Ureditev kanalizacijskega omrežja na območju naselja Ozeljan, IDP, 2011, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Kanalizacija in vodovod Pedrovo, idejna rešitev, 2011, investitor Mestna občina Nova Gorica
 • Objekt za dezinfekcijo Sela pri Volčah, PGD, PZI, 2012, investitor Občina Tolmin
 • Vodohran Temljine, PGD, PZI, 2012, investitor Občina Tolmin
 • Vodohran Jevšček, PGD, PZI, 2012, investitor Občina Kobarid
 • Vodohran Sedlo, PGD, PZI, 2012, investior Občina Kobarid
 • Vodovod Drobočnik-Log. PZI, 2012, investitor Občina Tolmin
 • Zasnova zbiranja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Renče-Vogrsko, 2012, investitor Občina Renče-Vogrsko
 • Vodohran Sedlo pri Breginju, PGD, PZI, 2013, investitor Občina Kobarid
 • Vodovod Drobočnig - Log, PZI, 2013, investitor Občina Tolmin
 • Črpališče na fekalni kanalizaciji v Žagi, PZI, 2013, investitor Občina Bovecž
 • Ureditev kanalizacije in vodovoda ob vrtnariji Lada, PGD, IZD, PZI, 2013, investitor Občina Šempeter - Vrtojba
 • Poplavna problematika zahodnega dela Lukežičev v Renčah, hidrološko-hidravlična študija in karte poplavne nevarnosti, 2013, investitor Občina Renče - Vogrsko
 • Kanalizacija naselja Kal - Koritnica, IZD, 2013, investitor Občina Bovec
 • Ureditev vodovoda v zahodnem delu Ravnice vzdolž državne ceste R3-608, PZI, 2013, investitor Vodovodi in Kanalizacija d.d.
 • Navezava fekalne kanalizacije naselij Čiginj in Kozaršče na ČN Volče, idejna rešitev, 2013, investitor Občina Tolmin
 • Fekalna in meteorna kanalizacija naselja Sužid, idejna rešitev, 2013, investitor Občina Kobarid
 • Vodohran Koritnica, IDZ, PZI, PGD, 2013, investitor Občina Tolmin
 • Vodohran Most na Soči, PGD,  PZI, 2014, investitor Občina Tolmin
 • Vodovod od letališča do kampa Vodenka v Bovcu, PZI, 2014, investitor Občina Tolmin