Hydrotech

Hydrotech d.o.o. —  Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica 386 (5) 33 05 110 386 (5) 33 05 114 hydrotech@siol.net

S spoštovanjem do vode

Projektiranje in inženiring s področja komunalnega in vodnega gospodarstva

Dejavnosti

Osnovna dejavnost podjetja je projektiranje in inženiring na področju komunalnega in vodnega gospodarstva, kar po standardni klasifikaciji dejavnosti spada med drugo tehnično projektiranje in svetovanje (71.129).

Naša dejavnost obsega:

  • izdelavo projektne dokumentacije vseh faz
  • izdelavo študij, idejnih rešitev in strokovnih podlag s področja komunalnih in vodnogospodarskih ureditev
  • izdelavo hidrološko-hidravličnih analiz in hidrotehničnih poročil
  • izdelavo opozorilnih kart poplavne nevarnosti ter kart razredov poplavne nevarnosti 
  • izdelavo strokovnih poročil, ki se nanašajo na presoje vplivov na vode zaradi obremenjevanja z emisijami snovi
  • izdelavo investicijske dokumentacije
  • recenzije projektne dokumentacije
  • tehnično svetovanje in inženiring

Področja, kjer izvajamo našo dejavnost so:

Komunalna infrastruktura

odvodnja odpadnih padavinskih in komunalnih voda

- kanalizacijska omrežja za odvodnjo padavinskih in komunalnih odpadnih voda

- objekti na kanalizaciji (črpališča, zadrževalni bazeni, razbremenilniki)

- odvodnja urbanih površin in cest

čiščenje odpadnih padavinskih in komunalnih voda

- komunalne čistilne naprave
- objekti za čiščenje odpadnih padavinskih voda (separatorji ogljikovodikov, zadrževalni bazeni, ponikovalnice)

vodooskrba

- vodovodna omrežja
- vodohrani in vodna zajetja
- ostali objekti na vodovodu (objekti za pripravo in dezinfekcijo pitne vode, črpališča, raztežilniki)

Reference

Vodnogospodarske ureditve

urejanje vodotokov in povirij

- regulacije, sanacije in revitalizacije vodotokov

hidrotehnični objekti

- prodne pregrade
- pragovi in jezovi
- suhi in mokri zadrževalniki

kmetijska hidrotehnika

- osuševalni in namakalni sistemi kmetijskih zemljišč

Reference

Športne in rekreativne površine

​športna igrišča

- nogometna igrišča, zunanja igrišča za tenis, košarko, odbojko otroška igrišča

Reference